Foreningen‎ > ‎

Vedtægter

Foreningens navn er Læsø Sommerskole.  

Foreningens hjemsted er Læsø 

Foreningens adresse er formandens adresse 

Foreningens formål er at holde kurser af høj kvalitet inden for kunst og kunsthåndværk. 

Medlemmer

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller generalforsamlingens beslutninger.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Det forudsættes, at medlemmer kan kontaktes via e-post/e-mail.

Det er medlemmets eget ansvar at formidle sin kontaktadresse til foreningen. 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i august måned og indvarsles skriftligt, for eksempel ved almindelig e-mail, til samtlige medlemmer senest 21 dage før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse

7) Valg af revisor

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal sendes til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning fra bestyrelsen, eller såfremt mindst 75% af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som deltager på generalforsamlingen, kan stemme. 

Dirigenten skal underskrive generalforsamlingens referat. 

Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse med mindst 3 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura. 

Hæftelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 1 uge efter indkaldelsen.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Opløsning af foreningen behandles som en vedtægtsændring.

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved foreningens opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.